Komitee

Das Komitee für das Frühlingssemester 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

Raphael Kuhn v/o Miyamoto
Senior
SebastianVoigt v/o Kitty <3
Consenior
Vanessa Valentino v/o Luce
Aktuar
Flo Radtke v/o Kore
Fuxmajor