Komitee

Das Komitee für das Herbstsemester 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

Melanie Bellwald v/o Silva
Senior
Alexandra Hendrickx v/o Lyka
Consenior
Raphael Kuhn v/o Miyamoto
Aktuar
Saraina Kull v/o Ibis
Fuxmajor