Komitee

Das Komitee für das Herbstsemester 2020 setzt sich wie folgt zusammen:

Rouven Bolt v/o Vollgas!
Senior
Alexandra Hendrickx v/o Lyka
Consenior
Vanessa Valentino v/o Luce
Aktuar
Raphael Kuhn v/o Miyamoto
Fuxmajor