Komitee

Das Komitee für das Herbstsemester 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

Flo Radtke v/o Kore
Senior
Melanie Bellwald v/o Silva
Consenior
Sarah Neffati v/o Artemis
Aktuar
Sebastian Voigt v/o Kitty<3
Fuxmajor